...
Phân loại: 362.767
Thông tin xb: H.: Lao động Xã hội, 2019
Mô tả vật lý: 119 tr., 21 cm
Tóm tắt: Trình bày một số qui định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại; nêu trực trạng, đặc điểm, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; các kỹ năng phòng chống xâm hại ở trẻ em

Tìm kiếm thêm