...
Phân loại: 392.50959742
Tác giả: Lê Tài Hòe
Thông tin xb: H.: Sân khấu, 2019
Mô tả vật lý: 511 tr.: bảng, 21 cm
Tóm tắt: Khái quát chung về cư dân ở xứ Nghệ. Giới thiệu đặc điểm, sinh hoạt đời thường và lễ tục hôn nhân của các dân tộc thiểu số ở xứ Nghệ gồm: Người Chứt, người Khơ Mú, người Mông, người Ơ Đu, người Thái, người Thổ, người Đan Lai, Ly Hà và người Kinh

Tìm kiếm thêm