...
Phân loại: 398.80959741
Tác giả: Hoàng Minh Tường
Thông tin xb: H.: Sân khấu, 2019
Mô tả vật lý: 253 tr.: bảng, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát về môi trường tự nhiên, lịch sử xã hội và các loại hình dân ca trên đất Tĩnh Gia. Nghiên cứu nơi ra đời, nuôi dưỡng, khái niệm và đặc điểm của Khúc Hát Tĩnh Gia; những nét riêng của Khúc Hát Tĩnh Gia so với hát ru của người Thổ, hát dặm Nghệ An và hát dậm Hà Nam. Giới thiệu những bài Khúc Hát Tĩnh Gia về các chủ đề khác nhau như: Chủ đề quê hương, đất nước, lao động sản xuất, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình...

Tìm kiếm thêm