...
Phân loại: 398.80959712
Tác giả: Hoàng Thị Nhuận
Thông tin xb: H.: Sân khấu, 2019
Mô tả vật lý: 147 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lịch sử, môi trường tự nhiên và con người ở Cao Bằng. Nghiên cứu khái quát chung và thực trạng về hát ru của người Tày, Nùng ở tỉnh Cao Bằng. Công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá độc đáo đặc sắc trong nghệ thuật hát ru của dân tộc Tày - Nùng và một số bài hát ru tiêu biểu của dân tộc Tày - Nùng ở tỉnh Cao Bằng

Tìm kiếm thêm