...
Phân loại: 101
Tác giả: Đỗ Anh Thơ
Thông tin xb: H.: Tri thức, 2019
Mô tả vật lý: 451 tr., 21 cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về triết học khoa học, lịch sử triết học khoa học. Phân tích những luận đề cơ bản của triết học khoa học và luận đề tương quan của triết học khoa học

Tìm kiếm thêm