...
Phân loại: 158
Tác giả: Huy Sanh
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý: 287 tr., 21 cm
Tóm tắt: Qua những câu chuyện truyền cảm hứng để giúp bạn: tìm thấy lại ước mơ của mình và xác định điều thực sự quan trọng với bạn, kết nối lại với đam mê cho công việc và cuộc sống, tháo gỡ những chướng ngại tinh thần và cảm xúc để thành công.

Tìm kiếm thêm