...
Phân loại: 306.09597
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Thông tin xb: H.: Tri thức, 2019
Mô tả vật lý: 400 tr., 22 cm
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về giá trị văn hóa, những giá trị văn hóa trong việc thích ứng và khai thác tài nguyên, những giá trị văn hóa của thủ công nghiệp truyền thống Việt Nam, đạo đức kinh doanh như một giá trị, những giá trị văn hóa trong văn học nghệ thuật, những giá trị văn hóa trong giáo dục và đào tạo, giao lưu và hội nhập, văn hóa và phát triển.

Tìm kiếm thêm