...
Phân loại: 394.26959712
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Thông tin xb: H.: Sân khấu, 2018
Mô tả vật lý: 383 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về lễ hội Nàng Hai trong hệ thống lễ hội của người Tày ở Cao Bằng; Nghiên cứu các hình thức lễ hội, bản chất và ý nghĩa của lễ hội Nàng Hai trong đời sống tinh thần của người Tày ở Cao Bằng

Tìm kiếm thêm