...
Phân loại: 959.70076
Tác giả: Tạ Thị Thúy Anh
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý: 167 tr., 24 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử lớp 9 gồm: lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay, lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Tìm kiếm thêm