...
Phân loại: 900.076
Tác giả: Trịnh Tiến Thuận
Thông tin xb: H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý: 111 tr., 24 cm
Tóm tắt: Tóm tắt kiến thức lịch sử theo từng chương và nhiều bài tập trắc nghiệm về: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai; các nước Á - phi - Mỹ La tinh từ năm 1945 đến nay; quan hệ Quốc tế từ năm 1945 đến nay; Việt Nam trong những năm 1919 - 1930; Việt Nam trong những năm 1930 - 1939; ...

Tìm kiếm thêm