...
Phân loại: 330.9597
Tác giả: Phạm Văn Đông
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý: 324 tr.: hình vẽ, bảng, 24 cm

Tìm kiếm thêm