...
Phân loại: 347.597050402632
Tác giả: Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý: 206 tr., 19 cm
Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Luật sư (hiện hành), sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2015 với những quy định chung và quy định cụ thể về luật sư và hành nghề luật sư; thù lao, chi phí, tiền lương theo hợp đồng lao động; tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam; quản lý hành nghề luật sư; xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và các điều khoản thi hành
Từ khóa: Luật luật sư

Tìm kiếm thêm