...
Phân loại: 658.402
Tác giả: Tracy, Brian
Thông tin xb: H.: Công ty Sách Alpha, 2018
Mô tả vật lý: 164 tr.: hình vẽ, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày 21 bí quyết giúp nâng cao hiệu suất và năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên dưới quyền thông qua việc xác định công việc, giao nhiệm vụ, thiết lập đo lường và các tiêu chuẩn để thực hiện mục tiêu; lựa chọn các kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc; sử dụng quản lý bằng mục tiêu để giao nhiệm vụ dài hạn cho các thành viên đáng tin cậy trong đội...

Tìm kiếm thêm