...
Phân loại: 158
Tác giả: Sean Lim
Thông tin xb: H.: Phụ nữ, 2018
Mô tả vật lý: 231 tr.: tranh vẽ, 21 cm
Tóm tắt: Chia sẻ 52 ý tưởng để theo đuổi hạnh phúc và những ý tưởng này được chia thành 6 phần, tập trung quanh các mục đích như: Bản thân, tiền bạc, quan hệ ứng xử, học cách hạnh phúc, kiểm tra hạnh phúc cùng một số những tình huống cụ thể trong cuộc sống

Tìm kiếm thêm