...
Phân loại: 342.597
Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xb: H.: Lao động, 2018
Mô tả vật lý: 599 tr., 28 cm
Tóm tắt: Bình luận chuyên sâu về luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đất đai, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng, thương mại mới nhất năm 2018

Tìm kiếm thêm