...
Phân loại: 959.70099
Tác giả: Nguyễn Phương Bảo An
Thông tin xb: H.: Văn học, 2018
Mô tả vật lý: 279 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của các danh nhân trên nhiều lĩnh vực trong lịch sử Việt Nam như: Bà Triệu, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Ỷ Lan phu nhân...

Tìm kiếm thêm