...
Phân loại: 658.4012
Tác giả: Dixit, Avinash K.
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018
Mô tả vật lý: 537 tr.: hình vẽ, bảng, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu mười ví dụ được minh hoạ trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống về việc áp dụng tư duy chiến lược để giành chiến thắng trong cạnh tranh và hướng dẫn những cơ sở để thiết lập chiến lược kèm theo phương pháp áp dụng chúng nhằm đạt được thành công trong cuộc sống

Tìm kiếm thêm