...
Phân loại: 428.00712
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý: 214 tr.: hình vẽ, 19 cm + 1 CD-ROM
Tóm tắt: Giới thiệu các câu đàm thoại, những thành ngữ theo các chủ đề như: quan điểm, lời khuyên, lời đề nghị, sự thuyết phục, sự đồng ý và không đồng ý, sự tán thành và không tán thành, v.v...

Tìm kiếm thêm