...
Phân loại: 428.3
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý: 396 tr., 19 cm + 1CD
Tóm tắt: 3000 câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng, đi sơ đến trung và nâng cao, gồm nhiều tình huống rút ra từ sự giao tiếp hàng ngày như khách sạn, du lịch, vận chuyển, kinh doanh... Mỗi trường hợp đều có các câu chuyên dùng giúp người học dễ vận dụng vào hoàn cảnh mình gặp.

Tìm kiếm thêm