...
Phân loại: 152.41
Tác giả: Nghị Quế
Thông tin xb: H.: Lao động, 2019
Mô tả vật lý: 172 tr., 21 cm
Tóm tắt: Kiến thức về những chuyển động trong tình yêu từ nhiều góc độ như sinh học, tâm lý, xã hội, ngôn ngữ..., những quy luật chuyển động của các hormone cảm xúc và cách ứng xử phù hợp trong mối quan hệ

Tìm kiếm thêm