...
Phân loại: 510.71
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý: 364 tr.: bảng, 27 cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THPT. Giới thiệu chương trình và sách giáo khoa đại số, giải tích và hình học lớp 11. Trình bày về đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường THPT, đổi mới đánh giá trong dạy và học

Tìm kiếm thêm