...
Phân loại: 370.922597
Tác giả: Bảo An
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý: 208 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và một số câu chuyện về tài năng cùng các giai thoại của 46 vị Trạng nguyên nước ta: Nguyễn Quan Quang, Nguyễn Hiền, Trần Quốc Lặc...

Tìm kiếm thêm