...
Phân loại: 327.597
Tác giả: Vũ Dương Huân
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: 156 tr., 21 cm
Tóm tắt: Trình bày một vài đặc điểm cơ bản về ngoại giao truyền thống của cha ông và giới thiệu sơ lược về 57 nhà ngoại giao trong lịch sử nước ta: Đỗ Thuận, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Đào Tông Nguyên...

Tìm kiếm thêm