...
Phân loại: 959.70922
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: 160 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những người con ưu tú đại diện cho tinh thần, ý chí chiến đấu bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước của đồng bào các dân tộc thiểu số. Các tên nhân vật được xếp theo chữ cái T đến chữ cái Y

Tìm kiếm thêm