...
Phân loại: 302.09597
Thông tin xb: H.: Văn hoá dân tộc, 2016
Mô tả vật lý: 200 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến, nhân tố tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Tìm kiếm thêm