...
Phân loại: 915.97
Tác giả: Lê Trung Hoa
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 2018
Mô tả vật lý: 293 tr.: bảng, 21 cm
Tóm tắt: Phân loại và định nghĩa địa danh. Lược sử địa danh học trên thế giới và ở Việt Nam. Tư liệu nghiên cứu địa danh. Quan hệ giữa địa danh và nhân danh. Các phương thức đặt địa danh Việt Nam. Cấu tạo của địa danh Việt Nam. Qui cách viết hoa địa danh Việt Nam...

Tìm kiếm thêm