...
Phân loại: 959.7
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý: 287 tr., 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu học tập phong cách quần chúng của Bác Hồ, những lời dạy của Bác Hồ về chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân, những chuyện kể về phong cách quần chúng của Bác Hồ

Tìm kiếm thêm