...
Phân loại: 345.597
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý: 839 tr., 27 cm
Tóm tắt: Bình luận về nội dung của từng điều luật của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như: Phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự; những nguyên tắc cơ bản; cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự...

Tìm kiếm thêm