...
Phân loại: 345.597
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng
Thông tin xb: H.: Lao động, 2018
Mô tả vật lý: 838 tr., 27 cm
Tóm tắt: Trình bày Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 với những qui định chung và qui định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản, người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, chứng minh và chứng cứ, khởi tố, điều tra vụ án hình sự, truy tố, xét xử vụ án hình sự cùng một số quy định về thi hành bản án... và các điều khoản thi hành

Tìm kiếm thêm