...
Phân loại: 330.9597
Tác giả: Vũ Ngọc Hoàng
Thông tin xb: Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2017
Mô tả vật lý: 287 tr., 20 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả về nội dung đổi mới trong Đảng, công tác tư tưởng thời nay, đổi mới căn bản về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, v.v...

Tìm kiếm thêm