...
Phân loại: 327.5970594
Tác giả: Lê Đình Chỉnh
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý: 340 tr.: bảng, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về quan hệ Việt Nam - Lào qua các giai đoạn 1954-1964; đoàn kết chiến đấu chống Mỹ, cứu nước (1964-1973); trong giai đoạn cuối của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào (1973-1975); hợp tác toàn diện đặc biệt (1976-1990); quan hệ hợp tác toàn diện (1991-2000) và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào (2001-2017)
Từ khóa: 1954-2017

Tìm kiếm thêm