...
Phân loại: 327.5970594
Tác giả: Lê Đình Chỉnh
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2017
Mô tả vật lý: 289 tr.: bảng, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ từ năm 1930 đến nay, cụ thể: Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975); tình hình Lào sau Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 và sự thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975; Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt - Lào; một số đặc trưng của mối quan hệ Việt Nam - Lào trong cách mạng giải phóng dân tộc...

Tìm kiếm thêm