...
Phân loại: 390.09597
Tác giả: Nguyễn Phương Liên
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý: 352 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Tư tưởng khuyến thiện trừng ác; Tư tưởng coi trọng gia đình, nền tảng của đoàn kết dân tộc; Tư tưởng đề cao giáo dục; Tư tưởng coi trọng sự khác biệt của cá nhân trong sự hòa hợp với cộng đồng; Tư tưởng ca ngợi sự tự do trong tình yêu, hôn nhân; Tư tưởng đề cao sự hòa hợp giữa con người với môi trường

Tìm kiếm thêm