...
Phân loại: 327.5970594
Tác giả: Hà Nguyên
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý: 200 tr., 21 cm
Tóm tắt: Chuyện về các lãnh tụ; Những năm tháng gian khó kề vai chiến đấu; Chung tay vì tình đoàn kết hữu nghĩ cao đẹp

Tìm kiếm thêm