...
Phân loại: 398.809597
Tác giả: Nguyễn Phương Liên
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý: 303 tr.: bảng, 21 cm
Tóm tắt: So sánh nội dung xú-pha-xít Lào với phương ngữ Việt Nam; So sánh nghệ thuật xú-pha-xít Lào với phương ngữ Việt Nam; Dấu ấn của xú-pha-xít Lào và phương ngữ Việt Nam trong thơ ca hiện đại
Từ khóa: Xú-pha-xít

Tìm kiếm thêm