...
Phân loại: 327.5970594
Tác giả: Nguyễn Phương Liên
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý: 400 tr.: minh họa, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những điểm tương đồng trong truyền thuyết lập quốc của hai nước Việt Nam và Lào; cơ sở hình thành sự đoàn kết qua những nét tương đồng trong văn hoá dân gian, lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước của Việt Nam và Lào; sự gắn bó của hai nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

Tìm kiếm thêm