...
Phân loại: 895.92209
Tác giả: Nguyễn Phương Liên
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý: 340 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Những bước tiến của quá trình khẳng định độc lập dân tộc trong văn học dân gian, trong văn học trung đại, văn học hiện đại của Lào và Việt Nam

Tìm kiếm thêm