...
Phân loại: 321.009597
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 1366 tr.: hình vẽ, bảng, 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận, bài nghiên cứu về các vấn đề: Cách tiếp cận về Chính phủ kiến tạo trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đánh giá quá trình xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua; luận giải về cơ sở tạo nên những kết quả và khó khăn trong quá trình này; phân tích và làm rõ những thách thức để xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính...

Tìm kiếm thêm