...
Phân loại: 398.80959723
Tác giả: Lâm Quang Hùng
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý: 303 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài dân ca dân tộc Sán Dìu lời cổ và lời mới về tình yêu, trong đám cưới, ca ngợi lao động sản xuất, mừng nhà mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Nghiên cứu về tục ngữ, câu đố của người Dao quần chẹt ở Vĩnh Phúc: Khái quát chung, trình bày tục ngữ - câu đố, kiến nghị về việc sưu tầm và bảo tồn

Tìm kiếm thêm