...
Phân loại: 777
Thông tin xb: Quy Nhơn: [K.nxb], 2018
Mô tả vật lý: 95 tr.: ảnh, 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển ngành điện ảnh 1968 - 2018
Từ khóa: 1968 - 2018

Tìm kiếm thêm