...
Phân loại: 959.7
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Mô tả vật lý: 431 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, những bài viết tưởng nhớ, và bài viết của tướng Nguyễn Văn Vịnh.

Tìm kiếm thêm