...
Thông tin xb: Bình Định: Sở tài chính Bình Định, 2005
Mô tả vật lý: 51 tr.: ảnh, 28 cm
Tóm tắt: Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của ngành tài chính tỉnh Bình Định từ năm 1945 đến năm 2005
Từ khóa: 1945-2005

Tìm kiếm thêm