...
Phân loại: 338.0959754
Thông tin xb: Bình Định: Sở công nghiệp Bình Định, 2005
Mô tả vật lý: 116 tr.: ảnh, 27 cm
Tóm tắt: Khái quát quá trình xây dựng và phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Bình Định từ năm 1945 đến năm 2005
Từ khóa: 1975-2005

Tìm kiếm thêm