...
Phân loại: 920.009
Thông tin xb: H.: Hồng đức, 2017
Mô tả vật lý: 548 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số danh nhân thế giới có nhiều đóng góp và cống hiến lớn trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, chính trị, xã hội

Tìm kiếm thêm