...
Phân loại: 510.92
Tác giả: Bùi Sao
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018
Mô tả vật lý: 172 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, thành tựu của các nhà toán học nổi tiếng trên thế giới như: Pythagoras, Euclid, Isaac Newton... và giải thưởng toán học cao quý - huy chương Fields

Tìm kiếm thêm