...
Phân loại: 370.922
Tác giả: Quang Lân
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018
Mô tả vật lý: 203 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số danh nhân Việt Nam đã có những cống hiến lớn lao và những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực văn hóa giáo dục như: nhà giáo Chu Văn An, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi...

Tìm kiếm thêm