...
Phân loại: 324.2597075
Tác giả: Nông Đức Mạnh
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 1004 tr.: 7 tr. ảnh, 22 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá IX (2001 - 2006)

Tìm kiếm thêm