...
Phân loại: 324.2597075
Tác giả: Nông Đức Mạnh
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 384 tr.: 6 tr. ảnh, 22 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh thời kỳ giữ cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Thái, Trưởng ban Dân tộc Trung ương và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội từ 1987 đến 1992

Tìm kiếm thêm