...
Phân loại: 333.7509597
Thông tin xb: H.: Nông nghiệp, 2017
Mô tả vật lý: 360 tr.: bảng, 27 cm
Tóm tắt: Phát triển gỗ lớn phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; Mức phát thải tham chiếu rừng, mức tham chiếu rừng và đo đạc, báo cáo và kiểm chứng; Công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý rừng; Kinh tế tài nguyên rừng; Phục hồi rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu; Thiết kế lấy mẫu cho đánh giá tài nguyên rừng quốc gia

Tìm kiếm thêm