...
Phân loại: 307.14160959759
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 2018
Mô tả vật lý: 287 tr.: bảng, 24 cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và một số mô hình phát triển bền vững đô thị thích ứng với ngập lụt và nước biển dâng. Ảnh hưởng nước biển dâng đến hệ thống đô thị Việt Nam. Dự báo ảnh hưởng, quan điểm và giải pháp của nước biển dâng và khả năng thích ứng của các thành phố Cần Thơ, Cà Mau và Long Xuyên ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Tìm kiếm thêm